Có 1 kết quả:

cùng tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ nghèo khổ bần tiện — Lời chửi mắng. Có nghĩa như Đồ khốn nạn — Cũng nói Cùng tiểu tử.

Một số bài thơ có sử dụng