Có 1 kết quả:

dao tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng địa phương miền Bắc Trung Hoa, chỉ người gái điếm.