Có 1 kết quả:

ba ly

1/1

ba ly

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, bờ giậu