Có 1 kết quả:

tiên hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấy có vân để viết thư, đề thơ. Đoạn trường tân thanh : » Tiên trình trước án phê xem tường «.