Có 1 kết quả:

quản tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên bộ sách của Quản Trọng, chính trị gia lừng danh thời Xuân Thu, từng giúp Tề Hoàng Công dựng nghiệp.