Có 1 kết quả:

hồng nhan

1/1

hồng nhan

phồn thể

Từ điển phổ thông

con gái đẹp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Má hồng, chỉ đàn bà con gái. Đoạn trường tân thanh có câu: » Phận hồng nhan có mong manh «.