Có 1 kết quả:

kế tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con nuôi ( trường hợp không có con ).

Một số bài thơ có sử dụng