Có 1 kết quả:

quần tiểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bầy trẻ con — Bọn người nhỏ nhen thấp kém ( tiểu nhân ).