Có 1 kết quả:

sá tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui chơi — Cuộc vui — Dùng trong Bạch thoại.