Có 1 kết quả:

liêu thắng ư vô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Có ít còn hơn không. § Nguồn gốc: ◇Đào Tiềm 陶潛: “Nhược nữ tuy phi nam, Úy tình liêu thắng vô” 弱女雖非男, 慰情聊勝無 (Họa lưu sài tang 和劉柴桑). ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Đãn giá nhất bộ thư ngã tổng yếu dịch thành tha, toán thị liêu thắng ư vô chi tác” 但這一部書我總要譯成它, 算是聊勝於無之作 (Thư tín tập 書信集, Trí tào tĩnh hoa 致曹靖華).