Có 1 kết quả:

bào huynh đệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Anh em ruột.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Anh em ruột.