Có 1 kết quả:

yêu tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hạt ở lưng, một tên chỉ trái thận.