Có 1 kết quả:

lâm hành

1/1

lâm hành

phồn thể

Từ điển phổ thông

kịp lúc đi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc lên đường. Lúc ra đi. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu. Hỏi ngày về ước nẻo quyên ca «.

Một số bài thơ có sử dụng