Có 1 kết quả:

cử tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đẻ con.
2. Học trò được cử đi thi.
3. Người đậu kì thi hương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẻ con.