Có 1 kết quả:

lương dược khổ khẩu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuốc hay đắng miệng. ◇Khổng Tử gia ngữ 孔子家語: “Lương dược khổ ư khẩu nhi lợi ư bệnh, trung ngôn nghịch ư nhĩ nhi lợi ư hành” 良藥苦於口而利於病, 忠言逆於耳而利於行 (Lục bổn 六本) Thuốc hay đắng miệng mà lợi cho bệnh, lời trung trái tai mà lợi cho việc làm.