Có 1 kết quả:

giới tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hột cải — Chỉ sự rất nhỏ bé.

Một số bài thơ có sử dụng