Có 1 kết quả:

hoa tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ ăn xin.

Một số bài thơ có sử dụng