Có 1 kết quả:

hoa sắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Màu của hoa. ◇Tô Thuấn Khâm 蘇舜欽: “Xuân nhập thủy quang thành nộn bích, Nhật quân hoa sắc biến tiên hồng” 春入水光成嫩碧, 日勻花色變鮮紅 (Đáp họa thúc xuân nhật chu hành 答和叔春日舟行).
2. Hoa nở thì màu sắc hiện ra, nên gọi hoa nở là “hoa sắc” 花色. ◇Giả Tư Hiệp 賈思勰: “Da: nhị nguyệt hoa sắc” 椰: 二月花色 (Tề dân yếu thuật 齊民要術, Da 椰).
3. Hoa văn và màu sắc. ◇Lão Xá 老舍: “Tha tổng thị bố y bố khố, tức sử hữu ta hoa sắc, tại bố thượng dã tựu bất nhạ nhãn” 她總是布衣布褲, 即使有些花色, 在布上也就不惹眼 (Lạc đà tường tử 駱駝祥子, Lục).
4. Chủng loại hoặc danh mục. ◎Như: “hoa sắc phồn đa” 花色繁多. ◇Văn minh tiểu sử 文明小史: “Chí ư luân thuyền, điện báo, thiết lộ, thải quáng na ta hoa sắc, công sự thượng đô kiến quá, thị bổn lai hiểu đắc đích” 至於輪船, 電報, 鐵路, 採礦那些花色, 公事上都見過, 是本來曉得的 (Đệ ngũ tứ hồi).
5. Tỉ dụ dáng vẻ xinh đẹp. ◇Đôn Hoàng biến văn tập 敦煌變文集: “Tiểu thiếu chi thì, cộng đồng thôn nhân Đường Thúc Hài nữ Văn Du hoa sắc tương tri, cộng vi phu phụ” 小少之時, 共同村人唐叔諧女文榆花色相知, 共為夫婦 (Sưu thần kí 搜神記).
6. Sinh động, nhiều biến hóa. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Luận văn khán khởi lai thái bản, yếu tái tố đắc hoa sắc nhất điểm” 論文看起來太板, 要再做得花色一點 (Tập ngoại tập thập di bổ biên 集外集拾遺補編, Ngã đối ư "Văn Tân" đích ý kiến 我對於"文新"的意見).

Một số bài thơ có sử dụng