Có 1 kết quả:

khổ luyện tử

1/1

khổ luyện tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hạt quả xoan (dùng làm thuốc lị)