Có 1 kết quả:

kinh thoa bố quần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thoa bằng gai, quấn bằng vải, chỉ sự ăn mặc tiết kiệm của người vợ. Chỉ người vợ chính thức. Cũng nói tắt là Bố kinh 布. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đã cho vào bậc bố kinh «.