Có 1 kết quả:

hàm tử

1/1

hàm tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tên một cửa ải của nước ta thời Lý