Có 1 kết quả:

hoa lư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên đất, kinh đô của nhà Đinh và nhà Tiền Lê Việt Nam, nay thuộc địa phận tỉnh Ninh bình, Bắc phần.