Có 1 kết quả:

ấm tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con quan, được hưởng công lao của cha. Ta thường gọi là cậu Ấm là vậy.