Có 1 kết quả:

bạc mệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Số vận mỏng manh hoặc chết sớm hoặc chịu nhiều đau khổ. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Tự cổ thánh hiền đa bạc mệnh, Gian hùng ác thiểu giai phong hầu” 自古聖賢多薄命, 姦雄惡少皆封侯 (Cẩm thụ hành 錦樹行).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc đời mỏng manh hoặc chết sớm hoặc chịu nhiều đau khổ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đau đớn thay phận đàn bà. Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung «.