Có 1 kết quả:

hành binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem quân đánh giặc.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0