Có 1 kết quả:

hành binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem quân đánh giặc.