Có 1 kết quả:

hành quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo lệnh mà giết kẻ tử tội.

Bình luận 0