Có 1 kết quả:

hành hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thực hiện sự trừng phạt.

Bình luận 0