Có 1 kết quả:

hành thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm điều tốt.

Bình luận 0