Có 1 kết quả:

hành dinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ đóng quân trên đường đánh giặc.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0