Có 1 kết quả:

biểu tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con hát, kĩ nữ.