Có 1 kết quả:

sam tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo cánh của đàn bà.