Có 1 kết quả:

nạp tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tự xưng của tu sĩ Phật giáo.