Có 1 kết quả:

kiến tiểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấy điều nhỏ, chỉ sự hiểu biết chật hẹp.

Một số bài thơ có sử dụng