Có 1 kết quả:

quy hành củ bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi theo cái thước tròn, bước theo cái thước vuông, ý nói hành động theo khuôn phép.

Bình luận 0