Có 1 kết quả:

thiết định

1/1

thiết định

phồn thể

Từ điển phổ thông

thiết lập, cài đặt, xác lập