Có 1 kết quả:

thiết định

1/1

Từ điển trích dẫn

1.