Có 1 kết quả:

mưu phản

1/1

mưu phản

phồn thể

Từ điển phổ thông

mưu làm phản

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính toán sắp xếp việc chống lại người trên, vẫn xử tốt với mình.