Có 1 kết quả:

tặc tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con hư hỏng, làm hại đến cha mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng