Có 1 kết quả:

chuế tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đem con bán cho người ta làm đầy tớ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem con cái bán cho người khác để lấy tiền — Đứa con bị đem cầm bán.