Có 1 kết quả:

bại trượng

1/1

bại trượng

giản thể

Từ điển phổ thông

bại trận, thua trận