Có 1 kết quả:

bại trận

1/1

bại trận

giản thể

Từ điển phổ thông

bại trận, thua trận