Có 2 kết quả:

bối hàngbối hành

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai vế thứ bậc trên dưới — Cùng bọn, ngang hàng — Đọc là Bối hành thì có nghĩa là đi từng bọn.

Bình luận 0

Từ điển trích dẫn

1. Đi từng hàng, từng lũ.

Bình luận 0