Có 1 kết quả:

nghịch tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con cãi lời cha mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng