Có 1 kết quả:

vận hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoay chuyển cử động.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0