Có 1 kết quả:

tuân hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghe theo mà làm cho đúng.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0