Có 1 kết quả:

di phúc tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con để lại trong bụng mẹ, tức là cha chết khi còn trong bụng mẹ.