Có 1 kết quả:

thích tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tu theo đạo Phật.

Một số bài thơ có sử dụng