Có 1 kết quả:

kim linh tử

1/1

kim linh tử

phồn thể

Từ điển phổ thông

(như: khổ luyện tử 苦楝子)