Có 1 kết quả:

trưởng tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đầu lòng.

Một số bài thơ có sử dụng