Có 1 kết quả:

phụ cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa thêm — Món tiền đưa thêm, ngoài món tiền chính.