Có 1 kết quả:

âm dương sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thầy cúng, thầy pháp.